Política de protecció de dades de caràcter personal

Els apartats amb formularis de contacte sol·liciten als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l’usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

Aquestes dades s’integren en els corresponents fitxers informatitzats de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, d’acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas.

l’Ajuntament de Castellar del Vallès garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d’aquestes dades.

 

Exercici de drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99, LOPD

Per l’exercici d’aquests drets, l’interessat pot dirigir-se personalment o per correu convencional al Servei d’Atenció Ciutadana, Plaça El Mirador, s/n 08211 Castellar del Vallès, per exercir el seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com la revocació al consentiment atorgat de les seves dades personals.